info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van www.lucht-bevochtigers.nl, gevestigd te Maria-Hoop
Versie geldig vanaf 01-januari-2018
 
1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.lucht-bevochtigers.nl en op iedere tussen www.lucht-bevochtigers.nl en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.lucht-bevochtigers.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. www.lucht-bevochtigers.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door www.lucht-bevochtigers.nl erkend.
1.4 www.lucht-bevochtigers.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal www.lucht-bevochtigers.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van www.lucht-bevochtigers.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door www.lucht-bevochtigers.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen na ontvangst retour te melden. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij www.lucht-bevochtigers.nl. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om  de aard en de kenmerken van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in nieuwstaat en ongebruikt binnen 14 dagen na melding aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
      De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt www.lucht-bevochtigers.nl zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt www.lucht-bevochtigers.nl binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
- dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
- of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen< > die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebbenprodukten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
- verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
- goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderende levering van losse kranten en tijdschriften
 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij www.lucht-bevochtigers.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van www.lucht-bevochtigers.nl. www.lucht-bevochtigers.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden (zie 14.1 voor uitzondering) . Zie ook onze Privacy Policy.
5.2 www.lucht-bevochtigers.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 www.lucht-bevochtigers.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan www.lucht-bevochtigers.nl) deze gebreken binnen 1 maand na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan www.lucht-bevochtigers.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door www.lucht-bevochtigers.nl gegrond worden bevonden, zal www.lucht-bevochtigers.nl de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van www.lucht-bevochtigers.nl bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel naar keuze van www.lucht-bevochtigers.nl tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van www.lucht-bevochtigers.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van www.lucht-bevochtigers.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 www.lucht-bevochtigers.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens www.lucht-bevochtigers.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van www.lucht-bevochtigers.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
6.7 Filters en Essentiele olien ofwel Etherische olien zijn uitgezonderd van garantie.
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt www.lucht-bevochtigers.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden www.lucht-bevochtigers.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van www.lucht-bevochtigers.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 www.lucht-bevochtigers.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen www.lucht-bevochtigers.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door www.lucht-bevochtigers.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 www.lucht-bevochtigers.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van www.lucht-bevochtigers.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 www.lucht-bevochtigers.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van www.lucht-bevochtigers.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 www.lucht-bevochtigers.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is www.lucht-bevochtigers.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indienwww.lucht-bevochtigers.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 www.lucht-bevochtigers.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door www.lucht-bevochtigers.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij www.lucht-bevochtigers.nl zolang de afnemer de vorderingen van www.lucht-bevochtigers.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van www.lucht-bevochtigers.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door www.lucht-bevochtigers.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan www.lucht-bevochtigers.nl of een door www.lucht-bevochtigers.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin www.lucht-bevochtigers.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht www.lucht-bevochtigers.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan www.lucht-bevochtigers.nl.
 
13. Klachtenregeling
13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verkingstijd vraagt wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
13.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (
www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
13.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemerniet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
13.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de afnemer zich in het buitenland bevindt.  
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen www.lucht-bevochtigers.nl en koper, welke niet via de klachtenregeling behandeld kunnen worden, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Roermond kennis, tenzij www.lucht-bevochtigers.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. AfterPay
15.1 www.lucht-bevochtigers.nl biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest ,worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door www.lucht-bevochtigers.nl overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay; htttp://www.afterpay.nl/

De waardering van uw aroma diffuser, luchtbevochtiger, ventilator en etherische olie specialist lucht-bevochtigers bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.8/10 gebaseerd op 223 reviews.